Logo DaphneDAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje ochrane prírody. Svoje aktivity zameriava najmä na ochranu nelesných ekosystémov, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Pri ochrane, obnove a manažmente chránených území využívame prostriedky aplikovaného výskumu.

Náplňou našej práce je okrem výskumu aj práca s rôznymi záujmovými skupinami, ktoré výrazne ovplyvňujú ochranu prírody (samosprávy, poľnohospodári, lesníci, vodohospodári a pod.). U nich sa snažíme zvyšovať povedomie najmä v oblasti ekologického manažmentu území a ochrany vzácnych biotopov, a to prostredníctvom priamej spolupráce alebo realizáciou rôznych školení a seminárov.

 

Environmentálna výchova

Okrem odborných aktivít v oblasti ochrany prírody kladieme veľký dôraz na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktoré pokladáme za dôležitú súčasť procesu ochrany prírody a je preto neoddeliteľnou súčasťou každého projektu.

Okrem projektových edukačných aktivít realizujeme pravidelne aj environmentálnu výchovu na materských a základných školách, nachádzajúcich sa v Bratislave, jej širšom okolí (Záhorie, Piešťany) a v Banskej Štiavnici. Školám ponúkame ekovýchovné vzdelávacie programy a exkurzie vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažíme vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej.

Vo vzdelávaní sa okrem detí zameriavame aj na pedagógov, pre ktorých pripravuje metodické semináre, tvorivé dielne alebo zážitkové semináre. Pripravili sme pre nich viaceré metodické materiály tematicky zamerané na les, lúky, mokrade, vodu, Karpaty či iné. V prípade záujmu sa môžete dozvedieť o nich viac z našej ponuky metodických materiálov.

 


Členovia tímu Živej učebnice


Viera Lasáková

V projekte pôsobí ako manažér, lektoruje a tvorí programy, venuje sa projektovému fundraisingu. Spolu so svojim manželom Rasťom býva už niekoľko rokov v Banskej Štiavnici, kde spoločne iniciovali zrod idei „Živej učebnice“ ako aj samotného projektu. Viera študovala estetiku a filozofiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a 1 semester štúdia strávila na Univerzite v Granade. Po skončení školy zakotvila v ekovýchovnom tíme Daphne, kde pôsobí 10 rok.  So svojím kreatívnym, biologickými vedami nezaťaženým vzdelaním, prináša nové rozmery do našich vzdelávacích programov.  Podnietila vznik viacerých úspešných edukačných projektov, medzi nimi aj inovatívneho projektu „Praktická ekovýchova pre materské školy – tvoríme model udržateľnej krajiny, ktorý bol  v roku 2011 ocenený  cenou nadácie Orange v oblasti vzdelávania.  Vo voľnom čase sa venuje synovi  Zoranovi a umeniu Tai-Chi Chuan.

 

Rastislav Lasák

Rasťo je rodák zo Štiavnice a v projekte vystupuje ako expert na prírodné vedy. Študoval ekológiu na Prif UK v Bratislave a dlhodobo pôsobí v Daphne. Práca v tejto organizácie odhalila aj jeho programátorské schopnosti, ktoré sme využili aj v projekte „Živá učebnica“,  kde má okrem iného na starosti aj programovanie webovej stránky. Rasťo bol od začiatku intenzívne zapojený nielen do prípravy ale aj samotnej realizácie projektu, ktorý ho nadchol natoľko, že sa vrhol s nadšením aj do tvorby programov, aktivít a výroby rozmanitých pomôcok. Jeho priam polyhistorické sklony a bohaté vedomosti  z biológie, fyziky, chémie a iných oblastí padajú v „Živej učebnici“ na úrodnú pôdu. Okrem rodiny sa venuje umeniu Tai-Chi Chuan a vedie jeho kurzy v Banskej Štiavnici.

 

Monika Chrenková

Monika študovala environmentalistiku na PRIF UK a po štúdiách zakotvila v Daphne kde pracovala na rôznych projektoch a intenzívne sa venovala aj environmentálnej výchove. Dorobila si pedagogické minimum a momentálne pracuje na čiastočný úväzok, pretože žije striedavo na Slovensku aj v Dánsku. Popri práci a deťoch stíha doktorandské štúdium na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach, v rámci ktorého sa venuje problematike úbytku kuvika obyčajného v krajinách Európy. Príležitostne sa venuje aj mapovaniu a ochrane vtákov a cicavcov. V projekte pôsobí ako zoológ i pedagóg a spolupracuje na príprave pobytových programov. Okrem toho prispieva aj k tvorbe manuálu a zabezpečuje komunikáciu so švajčiarskym partnerom. Koordinuje práce na švajčiarsko - slovenskom manuáli - "Výživa pre učiteľov" a intenzívne pomáha pri projektovom foundraisingu.

 

 

Barbara Immerová

Barbara študovala ekológiu na Prif UK a už niekoľko rokov  pracuje v tíme Daphne. Participovala na rôznych projektoch, z ktorých mnohé mali aj edukačný charakter, takže aspoň využila pedagogické minimum, ktoré si nerobila zbytočne. Banskú Štiavnicu pozná pomerne dobre, keďže tam rok žila a niekoľko rokov ju pravidelne navštevuje. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam participuje v projekte na mnohých úrovniach:  pomáha s prípravou manuálu, kreatíne dotvára webovú stránku projektu, pre programy pripraví detské mapy a promo - programy. Rovnako sa bude zapájať do prípravy seminárov pre učiteľov a lektorov. V projekte participuje hlavne na príprave manuálu. Vo svojom voľnom čase sa vzdeláva v tanci a fyzických umeniach. Verí, že majú obrovský potenciál vo výchove i v osobnom rozvoji človeka. 

 

 


Karol Herian

Karol v súčasnosti žije v Banskej Štiavnici, avšak ako profesionálny kouč a lektor cestuje za ľuďmi i firmami po celom Slovensku. Na interaktívnych kurzoch a tréningoch, ktoré vedie, pomáha druhým ľuďom rozvíjať sa nielen v profesionálnom ale aj osobnom živote. Pomáha ľuďom objavovať kreativitu, rozvíjať emočnú inteligenciu i duševnú kondíciu, pomáha im objavovať efektívne stratégie pre prácu i život, zdravo sa rozhodovať atď. Vyštudoval kybernetiku, avšak dlhé roky pôsobí v oblasti vzdelávania. Jeho skúsenosti a kvality oslovili aj nás, preto sme ho prizvali do nášho tímu, aby nám pomohol vytvoriť zaujímavé programy. V projekte využijeme jeho dlhoročné lektorské schopnosti, metodické zručnosti, skúsenosti spisovateľa a tvorcu novátorských ideí a postupov vzdelávania.

Viac informácií o Karolovi si môžete prečítať na jeho webovej stránke

 

 


Peter Živý

Peter sa už 12 rokov venuje štúdiu alternatívnych foriem pedagogiky. Jednou z jeho hlavných oblastí záujmu je humanisticko-holistická pedagogika, ktorá pestuje a chráni v dieťati jeho sebaspojenie, rozvíja jeho vnútorný potenciál, buduje v ňom skutočný záujem o okolitý SVET. V pedagogických kruhoch je známy aj vďaka seminárom „Hry intuitívnej pedagogiky“, ktoré sa tešia veľkej obľube tak medzi deťmi ako aj dospelými.  Práve jeho jedinečné poznatky, ako aj energiu, ktorú vôkol seba šíri, sme sa rozhodli využiť aj v  projekte „Živá učebnica“ a prizvali sme ho na spoluprácu. Pomáha nám nielen s prípravou programov ale môžete sa naňho tešiť hlavne pri ich realizácii!Viac informácií o Petrovi si môžete prečítať na jeho webovej stránke.